Резултати от проведена анкета по време на първата кръгла маса

Резултати от проведена анкета по време на първата кръгла маса

С цел да бъдат събрани мненията относно възстановяването на историческите трамваи и трансформирането на депо Клокотница, участниците на първата кръгла маса попълниха анкетен лист със следните въпроси:

 1. Подкрепяте ли възстановяването на историческите трамваи до състояние, даващо възможност за извършване на атракционни пътувания?
 2. Коя от трамвайните мотриси считате, че трябва да бъде възстановена с предимство?
 3. Споделяте ли идеята за трансформиране на бившето трамвайно депо Клокотница в културен център с музей на градския транспорт? Какво е Вашето мнение?
 4. Имате ли други предложения, свърази с трансформирането на бившето трамвайно депо?

Изразените мнения от проведената анкета категорично подкрепят предложението, заложено в проекта, за възстановяване на историческите трамваи и трансфрормиране на депо Клокотница в културен център с музей на градския транспорт. Резултатите са обработени и графично представени по-долу.

1

2

3 4

Събрани предложения и коментари относно трансформирането на бившето трамвайно депо:

 • Важно е всяко решение да бъде устойчиво, като има ясен, способен и заинтересован оператор;
 • Активен център – културен, обществен, образователен и др. При всички положения е добре да присъства и историческия характер под формата на музейна експозиция;
 • Музей на транспорта (история) + културен център (дейности, свързани с настоящето). За малките дечица – подходящо представена информация и занималня;
 • Организиране на регулярни пътувания с историческите трамваи от музея;
 • Основно предназначение – депо за исторически подвижен състав с ремонтен цех. Експозиция на машини и съоръжения за ремонт и поддръжка на трамвайната мрежа;
 • Възстановяване на депото и проектиране на пространства (без нарушаване на културните ценности и елементи) за събития и експозиция;
 • Усилията трябва да бъдат насочени към адекватен маркетинг, в сътрудничество с Министерство на културата и Министерство на туризма;
 • Осъществяване на контакт с учебни заведения с цел провеждане на събития, популяризиращи историята на трамвайния транспорт, както и различни обучения;
 • Сградата, като паметник на културата, трябва да получи право на нов живот. Идеята за музей на градския транспорт е реална и изпълнението ще е не само с исторически и туристически ефект, но и с невероятна образователна и изследователска стойност;
 • Да се обвърже с идеята за младежки културен център;
 • Може да се превърне в исторически комплекс на електромобилността от 1900 г до 21 век, с включване на възможност за зареждане на електромобили, ретро-заведение, музей с висшето транспортно училище, достъпността да се организира с паркинг.

Освен мненията, събрани от анкетния лист, участниците изразиха редица интересни коментари и препоръки в рамките на проведената дискусия :

 • Запазването на сградата и халетата на бившето трамвайно депо Клокотница е задължително, като превръщането му в културен център с музей на градския транспорт е най-удачният вариант за това;
 • Беше отчетено културно-индустриалното значение на депото, с оглед неговата история и място в града – между Централна жп гара и Лъвов мост, над Източната порта на София;
 • Участието на доброволци по различни програми (напр. Еразъм +) е възможност за включване на повече хора при възстановяването на трамваите и последващата работа на културния център и музея;
 • Разполагане на стационарен трамвай на пл. Възраждане (освен този, предвиден за разполагане на бул. Витоша) с триножник и фотоапарат, като по този начин се пресъздаде атмосферата на площада от едно време;
 • Музеят трябва да следва концепцията за движение, а не статичност на експонатите. Това ще допринесе за доближаване на трамваите (експонатите) до жителите и гостите на града;
 • Центърът следва да акцентира на екологичната, зелена мобилност, чрез включване на съвременни средства за обществен превоз – електробуси, електромобили и др.;
 • Организирането на редовни събития в културния център, както и привличането на атрактивни дейности – като обучение на ученици и студенти ще създаде устойчивост на получените резултати;
 • Използването на чуждестранният опит при трансформирането на подобни пространства е от ключово значение – пример могат да бъдат музеите в Берген, Манхайм, Прага и др. Подкрепа е изразена от Националния музей на трамваите на Великобритания и NERHT;
 • Трябва да се изготви пътна карта за реализиране на проекта.

About the Author

admin administrator

Comments Are Closed!!!